Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de 2017

SUBVENCIÓNS PARA A PREVENCIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES, EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

Esta orden de ayudas, que está cofinanciada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, contempla dos líneas de subvención. Por una parte, financia el control selectivo del combustible en áreas cortafuegos, franjas auxiliares de pista, regenerado forestal natural y el desbroce de penetración, rareo y eliminación de restos de las entrefranjas de masas forestales. Se trata de crear zonas con discontinuidad horizontal y vertical, contribuyendo así a disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales y a minimizar los daños causados polvo ellos. El presupuesto destinado la esta línea es de 4 millones de euros. La segunda línea de subvención financia la construcción de puntos de agua, que deberán localizarse en zonas estratégicas para la defensa de los núcleos de población y de las masas forestales. En el caso de expedientes de comunidades de montes, mancomunidades o agrupaciones de menos de 500

Ayudas para extender la banda ancha a zonas de baja densidad de población

El viernes 6 de octubre, fue aprobado por el Consejo de Ministros un programa de ayudas que prevé la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits/s. El programa está destinado a facilitar de forma inmediata el acceso a Internet de alta velocidad en áreas que disponen de cobertura inferior a 10 Mbits/s. Podrán beneficiarse de modo inmediato, tanto las personas físicas, como autónomos, pymes, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos con una población igual o inferior a cinco mil habitantes, que recibirán un máximo de cuatrocientos euros de subvención. La ayuda pretende sufragar el coste del equipo de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, de forma que los usuarios no tendrán que asumir pago alguno por el alta del servicio y solamente deberán hacerse cargo de las cuotas mensuales del servicio que hayan contratado. El programa se enmarca en el conjunto de me

12 medidas clave de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017

Neste enlace podes consultar as medidas clave da  La Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo autónomo: https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo/ Máis información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12207

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade, amplíen a contratación da persoa que tiñan contratada para cubrir a dita baixa. Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para ampliar durante dezaseis semanas máis a contratación da persoa que tiñan contratada para cubrir a súa substitución durante os períodos de baixa por maternidade ou paternidade, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto empresarial. O importe da subvención para compensar a dita contratación será do 100 % da cota empresarial da Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidades profesionais correspondente á persoa contratada durante un máximo de 16 semanas. Requisitos: 1. Para ter dereito á subvención, previamente, a persoa traballadora autónoma tivo que estar de baixa por maternid

Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma17)

As entidades colaboradoras do programa Reforma17 son as encargadas de tramitar a solicitude de axuda. O prazo de adhesión das entidades colaboradoras ata o día 27 de outubro de 2017. O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 11 de outubro e finalizará o 17 de novembro de 2017 agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito. O Igape publicará na súa páxina web www.igape.es/reforma17 a relación actualizada en todo momento dos establecementos de venda adheridos ao programa. 1. Serán subvencionables as operacións de adquisición de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño realizadas nun establecemento de venda adherido, que cumpran as seguintes condicións:  a) Adquirir un ou varios bens obxecto de subvención nalgún dos establecementos de venda adheridos á presente iniciativa. b) Para ser subvencionable unha operación de compra deberá acadar un custo mínimo de 1.000 € (sen incluír IVE). c) A subvención máxima que percibi

Subvencións para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex, así como en vivendas unifamiliares que carezan deles

Será subvencionable a instalación de ascensores, de elevadores, de salvaescaleiras e demais dispositivos de accesibilidade. Para o caso de vivenda dúplex nun edificio de tipoloxía residencial colectiva e de vivenda unifamiliar, exixirase que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria non excedan 3,5 veces o índice público de renda de efectos múltiples. Subvención: a) Para as edificacións e vivendas sitas en ámbitos histórico:  1. Vivendas unifamiliares e dúplex: 60 % do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 4.500 €.  2. Edificios de tipoloxía residencial colectiva cun número de vivendas igual ou inferior a 8: 60 % do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 35.000 €.  3. Edificios de tipoloxía residencial colectiva cun número de vivendas superior a 8: 60 % do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 28.000 €. b) Para as edificacións e vivendas que non estean situadas en ámbitos históricos: 1. Vivendas unifamiliare

Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a consolidación do traballo autónomo

Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que estean ou estivesen acollidas aos incentivos e medidas de fomento e promoción do traballo autónomo do parágrafo primeiro do artigo 31.1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo que establece que a cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, das persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos cinco anos inmediatamente anteriores, contados desde a data de efectos da alta, no réxime especial da Seguridade Social de traballadores por conta propia ou autónomos, se reducirá á contía de 50 euros mensuais durante os 6 meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, no caso de que opten por cotizar pola base mínima que lles corresponda. Mediante a presente axuda, permitirase que a persoa traballadora por conta propia goce das reducións indicadas no parágrafo anterior durante un máximo de 6 meses adici

AXUDA Á PREVENCIÓN DE ATAQUES DE ESPECIES SILVESTRES

A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO ven de publicar o pasado 17 de agosto a ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2017. Estas axudas van destinadas a gandeiros (vacas, ovellas, cabras, cabalos e porcos celtas) e agricultores para a protección do seu gando e dos seus cultivos fronte aos ataques da fauna salvaxe (xabaril e lobo). As sociedades (SC, SAT, COOP, SL,...) deben presentar estas axudas obrigatoriamente por vía electrónica. Para iso, se non tes o teu certificado electrónico o precisas axuda, Beealia proporcionarache o sistema para rexistrar a túa solicitude así como o seguimento da axuda (requirimentos, xustificación, ...). 1-       Prevención danos lobo: a.       Mastíns e gastos de identificación (identificados no REGIAC, < 4 meses de idade, máximo 2 mastíns/explotación). Máximo 500 €/mastín

Subvencións para proxectos de expansión comercial

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 11 de setembro de 2017. A presentación de solicitudes electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Serán subvencionables as actuacións subvencionables sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2017 ata o 30 de novembro de 2017. Consideraranse actuacións subvencionables a posta en marcha de proxectos de expansión comercial. Considérase proxecto de expansión comercial a apertura dun novo establecemento comercial por comerciantes retallistas titulares de establecementos que conten cun mínimo de dous anos de actividade comercial ininterrompida. Os proxectos de expansión comercial poderán basearse no desenvolvemento do mesmo proxecto comercial, na especialización ou diversificación de produtos, na especialización de servizos ao cliente ou na especialización de novas tendencias emerxentes de consumo. En todo caso, os

Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral

Beneficiarios: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. Solicitudes:  as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal . As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e o 11 de agosto de 2017 deberanse presentar ata o 11 de setembro de 2017. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 12 de agosto de 2017 deberán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie

Subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro).

Programa I. Promoción do emprego autónomo. Co obxecto de axudar as persoas desempregadas ao inicio e mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlle ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, establécese unha contía base de 4.000 € para todas aquelas persoas que teñan a condición de beneficiarias. Esta contía poderá aumentarse nun 25%. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de setembro. Programa II. Fomento da contratación por conta allea Serán subvencionables as contratacións indefinidas iniciais e as contratacións temporais realizadas desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017 formalizadas con persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e As transformacións en indefinidos dos contratos temporais realizados desde o 1 de outubro de 2016 e subvencionados ao abeiro deste programa, sempre que a transformación se formalice ata o 30 de setembro de 2017, formalizadas con persoas moz

Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG 4 AGOSTO)

Liñas de actuación: a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea. b) Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora. c) Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contex

PROGRAMA BONO DAS PERSONAS AUTÓNOMAS ANO 2017

Beneficiarios: As persoas traballadoras autónomas que residan e teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF, anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria. Quedan excluídos desta orde: a) Os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas que non teñan a condición de traballadores por conta allea conforme o establecido no artigo 1.3.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro. b) Os traballadores economicamente dependentes a que se refire o capítulo III do título II da Lei 20/2007,

Subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación de edificios. Plan estatal 2013-2016.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións do Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios para a anualidade 2017. 2. Estas subvencións están destinadas a cubrir parte dos gastos dos honorarios profesionais derivados da emisión dun informe de avaliación dos edificios que inclúa a análise das condicións de accesibilidade, eficiencia enerxética e do seu estado de conservación. Beneficiarios: Poderán obter a condición de persoas ou de entidades beneficiarias destas axudas as comunidades de propietarios/as e as agrupacións de comunidades de propietarios/as, legalmente constituídas, así como as persoas físicas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que conten co informe de avaliación do edificio na data de presentación da solicitude e que cumpran os demais requisitos sinalados no artigo 4 das bases reguladoras. Requisitos: Non poderán obter a condición de pers

Subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas

Beneficiarios persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas. Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 150 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE. Se a entidade solicitante está dada de alta no IAE en máis dunha actividade econó- mica e algunha delas non é subvencionable, segundo o anexo II das bases reguladoras, deberá xustificar cal delas é a principal Epígrafes do IAE: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 654.2, 654.5, 657, 659.2, 659.3, 659.4, 659.5, 659.6, 659.7, 661.3, 662.2, 663 Actuacións subvencionables: 1. Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto técnico de decoración e interiorismo. En concreto, considéranse gastos

AXUDAS NOVOS EMPRENDEDORES 2017

inalidad / Objetivo Serán subvencionables los proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas por nuevos emprendedores, así como los proyectos de inversión para la ampliación en pequeñas y medianas empresas ya creadas, siempre que cumplan los requisitos para ser consideradas nueva pyme. Tipos de apoyo Subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva. Beneficiarios potenciales Las pequeñas y medianas empresas que cumplan las siguientes condiciones: a) Composición del capital, en el caso de sociedades mercantiles: 1º Su capital tendrá que encontrarse mayoritariamente participado por la suma de las participaciones de personas físicas que no estén acometiendo otras actividades económicas por cuenta propia a la fecha de presentación de la solicitud y de las aportaciones de entidades de capital riesgo e inversores privados adscritos a una red asimilable a las conocidas como redes de business-angels. Cuando de la documentación y datos que conste