Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de 2020

Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021

DOG 1 de xullo de 2020. Obxecto:  Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica. Beneficiarios: -  As entidades sen ánimo de lucro. -  Empresas legalmente constituídas e autónomos. Investimentos subvencionables:  1. O equipamento principal de xeración enerxética (paneis solares, bomba de calor, caldeira…). No caso da biomasa o custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas). 2. O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema. 3. O custo do sistema de almacenamento do combustible. 4. O custo do sistema de alimentación do combustible. 5. O custo de montaxe e conexión. 6. No caso da enerxía xeotérmica, o sistema de captac

REACTIVA SERVIZOS/TURISMO SEGURO - GARANTIR A SEGURIDADE LABORAL E CONFIANZA NO CONSUMIDOR

As subvencións outorgaranse a aqueles solicitantes que cumpran os requisitos establecidos nestas bases ata o esgotamento dos créditos. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva. Proxectos obxecto de apoio: 1. Agás as empresas e autónomos adicados a actividades turísticas, segundo a relación detallada de actividades subvencionables contida no anexo I, os proxectos obxecto de apoio e as actuacións consecuentes deben derivarse do informe de autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que deberá achegarse xunto coa solicitude de axuda. 2. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións: 2.1. Medidas de protección dos empregados e clientes nos espazos de traballo, tales como: • Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa. • Vinilos adhesivos para a delimitación no ch

AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO

DOG 19/06/2020 Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor e convocar para o ano 2020 as ditas axudas en réxime de concorrencia non competitiva . Beneficiarios potenciais 1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención. Condicións: - Que, tendo a condición de peme, empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo

Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19)

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das seguintes categorías: • Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de check-in/check-out. • Sistemas de control de capacidade: cámaras, sensores, sistemas en liña sobre catálogo diario (xestión de citas), xestión de colas. • Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras. • Sistemas de control de normas de calidade COVID-19. • Sistemas e aplicacións de xestión baseados en Low code automation. • Sistemas de catálogos diarios efémeros; sistemas de xestión de pedidos efémeros, comandas. • Sistemas de cartelaría electrónica para mensaxes a clientela e de emisión de contidos en xeral. • Sistemas de notificación en móbil; sistemas de xestión de contidos electrónicos para hostalaría (menús, cartas …). • Sistemas de baliza

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades mercantís, de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.  Así mesmo, ten por obxecto convocar as ditas subvencións para o ano 2020. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega: 1. As persoas galegas e nacidas en Galicia. 2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia. Obr

PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS Y DOMÓTICA ENERGÉTICA AÑO 2020

Plazo solicitud de adhesión de entidades colaboradoras : desde las 9:00 h de 26 de mayo de 2020 al 30 de julio de 2020 (artículo 4.4). Inicio plazo de solicitud ayudas : 9:00 h de 1 de julio de 2020 para Actuación 1 y 9:00 h de 2 de julio  para la Actuación 2 (artículo 4.5) Finalización  plazo de solicitud : 30 de septiembre de 2020 o hasta agotar fondos. A continuación, se describen brevemente las características principales de esta línea de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, aunque la información que se considerará oficial para todos los efectos será la publicada Resolución del 28 de abril  de 2020 de la Agencia Instituto Enerxético de Galicia (Inega) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la renovación de electrodomésticos y la implantación de domótica  energética, en régimen de concurrencia no competitiva, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la

AYUDAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19

AYUDAS A AUTÓNOMOS. La Junta de Gobierno aprobó las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a trabajadores autónomos de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Ourense que se acogieran al cese de actividad en la crisis del COVID-19.  El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concurrencia no competitiva, y la concesión de las subvenciones se realizará de forma continua, hasta agotar el presupuesto previsto, según la orden de recepción de las solicitudes y bajo los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas mayores de dieciocho años que cumplan los siguiente requisitos: ser trabajadores autónomos, incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, figurando dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas; ejercer una actividad económi

Resumen de las órdenes publicadas el domingo 3 de mayo

Resumen de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad: - El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre: En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes. 2. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del cond

Actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria en el pago de cotizaciones sociales

La moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, resultará de aplicación a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas que no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009): 119 (Otros cultivos no perennes). 129 (Otros cultivos perennes). 1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas). 2512 (Fabricación de carpintería metálica). 4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado). 4332 (Instalación de carpintería). 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y t

Programa do bono nova oportunidade

As axudas consistirán en: a) Bono apoio: concederase unha axuda de 6.000 € ás persoas que estiveran inscritas como demandantes de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego antes da data de solicitude ou da data de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional para persoas que se deron de alta antes da entrada en vigor da orde. b) Bono formación: a persoa beneficiaria recibirá unha axuda de ata 6.000 € para realizar un mínimo de 70 horas de formación nas seguintes materias: formación xerencial, xestión comercial ou financeira, marketing dixital ou sobre materias que teñan relación directa co negocio a emprender e así se xustifique. Esta formación poderá ser impartida por entidades públicas ou privadas e deberá estar finalizada no prazo comprendido de tres meses antes da alta ata o 31 de outubro de 2020. O gasto orixinado de

AXUDAS PARA MENORES DE 35 ANOS PARA ADQUIRIR UNHA VIVENDA NUN CONCELLO DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

As bases reguladoras das subvencións obxecto desta convocatoria están recollidas na seguinte resolución: - Resolución do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda do Plan 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento VI435A), publicada no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG) núm. 8, do 11 de xaneiro de 2019. 1. Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que, tendo menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude, reúnan os seguintes requisitos: a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de ser estranxeiras, ter a residencia legal en España. b) Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o Indicador público de renda de efectos múltiples (en diante, IPREM). Este límite será de catro veces o IPREM se se trata dunha familia numerosa de

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal.

DOG 21/02/2020 Prazo de presentación: ata o 23 de marzo de 2020 Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos  e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran, ademais, os seguintes requisitos:  Comerciantes retallistas: a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma b) Que, tendo a condición de peme , empreguen menos de vinte (20) traballadores. Para as actuacións de participación ou posta en marcha de proxectos de tendas efémeras ou eventos pop up, , empreguen menos de cincuenta (50) traballadores. c) Que estean dados de alta nalgúnhas das epígrafes

Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións,

Liñas de axuda incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva:  a) Medida 4. Investimentos en activos físicos. – Submedida 4.1 «Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas». b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais. – Submedida 6.1 «Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas». – Submedida 6.3 «Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións».  Estas submedidas regúlanse mediante os procedementos administrativos seguintes: a) MR404A Axudas á incorporación de mozos á actividade agraria. b) MR405A Axudas para investimentos nas explotacións agrarias. c) MR405B Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 28 de febreiro de 2020. Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.pdf 1. AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA: htt

Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e Programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio

DOG 07/01/2020   Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración. Axudas para a con­ tratación indefinida inicial, para a contratación temporal cunha duración inicial de 12 meses e para a formación (código procedemento TR349R). Inclúense dous tipos de axuda compatibles: a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa duración. b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. Persoa desempregada de longa duración: aquela que na data da súa contratación por conta allea estea sen traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante o