Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de julio, 2021

Fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede. xunta.gal. As subvencións resolveranse por orde de rexistro de entrada das solicitudes presentadas. Para os efectos do Programa I terán a consideración de empresas de nova creación aquelas que inicien a actividade empresarial desde a data do 1 de agosto de 2020. Entidades beneficiarias  1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas neste programa as empresas privadas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas e sociedades laborais, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos. Entre outros os seguintes: -Que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios ou as socias promotores non figure ningunha persoa xurídica.  - Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros.  - Q