Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de julio, 2019

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS EN MATERIA DE ECOINNOVACIÓN COMERCIAL

ORDE do 27 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións  para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D). Poderán ser beneficiarias das subvencións, as persoas físicas ou xurídicas , comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos: 1. Comerciantes retallistas que cumpran os seguintes requisitos: a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o seu domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Que, tendo a condición de

PLAN GALLEGO DE TRANSICIÓN A UNA MOVILIDAD EFICIENTE AÑO 2019

Plazo solicitud de adhesión de entidades colaboradoras :  9 de julio a 15 de julio de 2019 (artículo 4.2). Inicio plazo de solicitud ayudas: 9:00 h de 24 de julio de 2019 (artículo 4.3) Finalización  plazo de solicitud: 15 de octubre de 2019 A continuación se describen brevemente las características principales de esta linea de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva , aunque la información que se considerará oficial para todos los efectos será la publicada en la Resolución de 26 de junio de 2019  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva relativas al Plan de Transición a una movilidad eficiente, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión y se procede a convocatoria para la anualidad 2019 (Códigos IN421U e IN421T). ( DOG del 8 de julio de 2019 ). Conceptos subvencionables Será subvencionable la adquisición de vehículos nuevos turismos (M1) o furg

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS As bases do programa regulado nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva. O prazo de presentación abre o día 3 ás 09:00 horas Subvención: 80% da actividade a subvencionar. Límite máximo de 3.000 euros de axuda. As solicitudes deben presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos. 1. Establecerase un pagamento anticipado do 100% da axuda. 2. Esta axuda terá dúas liñas de actuación: Liña 1 . Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos : • Investigación de mercado. • Plan de márketing. • Plan de comunicación do negocio. • Plan estratéxico do negocio. • Plan crecemento: constitución sociedade. • Plan de reorientación do negocio. • Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio. • Plan de refinanciamento. Tamén poderanse subvencionar outros estudos e planes que teñan como fin aumentar a competitividade da empresa. Liña 2 . Mellora da co