Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de 2022

Subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento. TR880A

 Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020. Serán subvencionables os investimentos que correspondan de xeito indubidable ao proxecto empresarial que iniciou a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020 . En concreto:  1º. Equipamento informático.  2º. Activos intanxibles: activos que no teñen unha materialización física ou financeira.  3º. Investimentos en eficiencia enerxética.  4º. Adquisición de bens de equipamento e mobiliario.  5º. Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio.  6º. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipamento de segunda man serán subvencionables sempre que cumpran os seguintes requisitos :  – Que os activos sexan adquiridos a unha persoa terceira non relacionada coa persoa compradora.  – Que conste unha declaración da persoa vendedora sobre a orix

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

 Se establecen dos tipos de apoyo a las personas trabajadoras autónomas: 1ª. Para las que cesaron en su actividad y van a volver a emprender un negocio como personas trabajadoras autónomas y son demandantes de empleo en el momento previo a la nueva alta como persona trabajadora autónoma. Su finalidad es facilitar la vuelta a la actividad económica a la persona emprendedora a quien le fue mal en su anterior negocio pero que tiene la experiencia práctica y la iniciativa de volver a emprender, en el mismo o en diferente sector. 2ª. Para las que estén de alta como personas trabajadoras autónomas y quieren volver a emprender en otro sector. La finalidad es facilitar el cambio de actividad económica a la persona emprendedora que desea cambiar su actividad, tiene la experiencia práctica y la iniciativa de volver a emprender y quiere hacerlo en otros sectores económicos como los considerados emergentes o vinculados a la economía circular, entre otros. Los apoyos del progr

TR770A - Programa Mujer 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

  Fecha de publicación:  04/07/2022 Fecha finalización de solicitud:  30/09/2022 El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia no competitiva Objeto Esta orden tiene por objeto publicar las bases y convocar las subvenciones de los incentivos a la contratación indefinida inicial de mujeres desempleadas que presentan desventajas y dificultades particulares para acceder o permanecer en el mercado de trabajo. Los incentivos previstos en esta orden serán de aplicación a las contrataciones indefinidas iniciales a tiempo completo que se celebren desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022 con mujeres desempleadas. Características de la ayuda La contratación realizada con la mujer desempleada por la que se solicita la subvención deberá ser indefinida inicial, incluida la modalidad de fijo-discontinuos de un mínimo de 9 meses de duración, y con una jornada a tiempo completo. Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán estar comunicadas

Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. CO300C

 DOG 23 de maio de 2022. Prazo de presentación: ata o 23/06/2022 Persoas e entidades beneficiarias   Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos:  1. Comerciantes retallistas:  a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia , que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma, que non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán

Ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas para el año 2022

  Resolución de la convocatoria:  Resolución del 15 de marzo de 2022, de la Secretaría Xeral de la Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2022. Entidad:  Secretaría Xeral da Emigración Fecha de publicación:  29.03.2022 Estado:  Procedimiento abierto Objeto de la ayuda: La Secretaría Xeral da Emigración convoca ayudas dirigidas a personas emigrantes gallegas retornadas que carezcan de recursos suficientes para el año 2022. Personas beneficiarias: 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas que, residiendo fuera de España con nacionalidad española, se establezcan en la Comunidad Autónoma gallega: a) Las personas gallegas y nacidas en Galicia. b) Los cónyuges o personas con unión análoga a la conyugal de las personas gallegas y nacidas en Galicia. c) Los/las descendientes por consanguinidad de las personas gallegas y

TR342C - Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación

  Programa I: Incentivos á contratación por conta allea e á formación (código de procedemento TR342C). Este programa ten, pola súa vez, dúas liñas: unha de incentivos á contratación por conta allea e outra de incentivos ás accións formativas no centro de traballo: – Liña de incentivos á contratación por conta allea. Inclúe catro tipos de axudas compatibles entre si, sempre que a persoa traballadora pola que se solicitan os incentivos non sexa a mesma: 1. Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas mozas, persoas desempregadas de longa duración, mulleres desempregadas e persoas desempregadas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social. 2. Incentivos á contratación temporal, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación temporal de persoas desempregadas mozas, persoas desempregadas de longa duración, mulleres desempregadas e persoa

Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas 2022. MR708A

Axudas orientadas á ampliación e/ou modernización de empresas mediante a adquisición de maquinaria e equipamento destinado a actividades non agrícolas, co fin de reforzar o tecido empresarial no territorio rural galego e mellorar a súa competitividade, inducir á xeración de novos empregos e á consolidación dos existentes e, en última instancia, consolidar e impulsar a dinamización económica dos territorios rurais. Prazo de solicitude ata: 25/02/2022   Dirixido a: Microempresas e pequenas empresas ubicadas en zona rural. Persoas físicas que residan nunha zona rural Porcentaxe máximo da axuda: 45 Orzamento mínimo da actuación: 10.000 euros Persoas e entidades beneficiarias:  1. Poderán ser beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras, sempre que cumpran os demais requisitos previstos nelas:  a) As microempresas e as pequenas empresas situadas en zonas rurais e constituídas con anterioridade ao 1 de setembro de 2021.   b) Persoas físicas que residan nunha zona ru

GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS (2022)

 Prazo de presentación: Ata o 8 de marzo de 2022. Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020.  Proxectos obxecto de apoio 1. Serán subvencionables os proxectos dirixidos á creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación de actividades económicas non agrarias viables, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. Con carácter xeral, serán subvencionables as seguintes actividades: a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación. b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de tr

TR341D - Promoción e consolidación do emprego autónomo

  Data de publicación:  30/12/2021 Data inicio de solicitude:  31/12/2021 Data remate solicitude:  30/09/2022 Obxecto A publicación deste programa é establecer as bases e convocar a axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral. Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de setembro de 2022, ambos inclusive. Características da axuda Co obxecto de axudar ás persoas desempregadas ao inicio e ao mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlles ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, establécese para todas aquelas persoas que teñan a condición de benefici

Programa do bono das persoas autónomas - 2022

 TR341Q DOG do 30/12/2021 Data inicio solicitude:  14/01/2022 Data fin solicitude:  14/02/2022 O procedemento de concesión das axudas é de concorrencia non competitiva. Características da axuda Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas beneficiarias desta orde, mediante pagamento anticipado, unha subvención dun 80 % da actividade que se vaia subvencionar cun límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables, e o resto do gasto será por conta da persoa beneficiaria. Esta axuda terá dúas liñas de actuación: Liña 1, mellora da competitividade a través dos seguintes servizos: Plan estratéxico do negocio. Plan de reorientación do negocio. Plan de refinanciamento. Plan de márketing. Plan de eficiencia enerxética. Plan de biodiversidade. Plan de comunicación do negocio. Plan de transformación dixital. Tamén se poderán subvencionar outros estudos e plans que teñan como fin aumentar a competitividade