Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de 2019

Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo”

Destinatarios: Liña 2: persoas físicas (traballadores autónomos) e persoas xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidos na definición de pequena e mediana empresa (peme). Así mesmo, poderán presentarse solicitudes por agrupacións de persoas físicas e/ou xurídicas, de conformidade co disposto no citado artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Liña 3: entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Así mesmo, poderán presentarse solicitudes por agrupacións de entidades sen ánimo de lucro, de conformidade co disposto no citado artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de promoción e dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021 que se celebren entre o 1 de maio de 2020 e o 30 de abril de 2021, co obxectivo principal de lograr un

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento no ano 2020

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia (TU503A). En concreto, son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos: a) Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro. b) As empresas de restauración que se enmarquen dentro do grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro. 2. Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020. 3. En concreto, poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta resolución, os seguintes investimentos: 3.1. Actuacións

PROXECTO EMPRENDOU. SUBVENCIÓN PARA PROXECTOS EMPRESARIAIS E DE AUTOEMPREGO

Beneficiarios: - Persoas que na data de inicio da actividade tivesen máis de 16 anos e menos de 30 - Persoas que iniciasen a actividade a partir do 8 de xaneiro de 2019 - Persoas que estivesen en situación de desemprego polo menos un día natural antes do inicio da actividade subvencionada - Persoas empadroadas nun dos municipios elexibles, entre eles Cortegada. O importe de axuda será de 675 euros mensuais , durante o período subvencionable (mínimo 6 meses e máximo 12 meses) Esta subvención é compatible coa tarifa plana de autónomos. Se ves que o teu proxecto pode encadrarse no marco desta axuda, solicita información no Concello de Cortegada ou, na Deputación Provincial de Ourense, onde ademais tutorizarán o proceso de creación da túa empresa. Máis información: https://www.emprendou.com/

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018- 2021 para o ano 2019

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 10 de outubro de 2019. Axudas para a concesión (código de procedemento VI432A) e a renovación (código de procedemento VI432B) dos seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas. a) Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económi­cos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas. b) Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente : a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas. Requisitos das persoas beneficiarias 1. Poderán ser beneficiarias das axudas da liña A , axuda ao alugamento de vivenda, as persoas físicas maiores de idade que na data da presentación da solicitu

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS EN MATERIA DE ECOINNOVACIÓN COMERCIAL

ORDE do 27 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións  para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300D). Poderán ser beneficiarias das subvencións, as persoas físicas ou xurídicas , comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos: 1. Comerciantes retallistas que cumpran os seguintes requisitos: a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o seu domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Que, tendo a condición de

PLAN GALLEGO DE TRANSICIÓN A UNA MOVILIDAD EFICIENTE AÑO 2019

Plazo solicitud de adhesión de entidades colaboradoras :  9 de julio a 15 de julio de 2019 (artículo 4.2). Inicio plazo de solicitud ayudas: 9:00 h de 24 de julio de 2019 (artículo 4.3) Finalización  plazo de solicitud: 15 de octubre de 2019 A continuación se describen brevemente las características principales de esta linea de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva , aunque la información que se considerará oficial para todos los efectos será la publicada en la Resolución de 26 de junio de 2019  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva relativas al Plan de Transición a una movilidad eficiente, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión y se procede a convocatoria para la anualidad 2019 (Códigos IN421U e IN421T). ( DOG del 8 de julio de 2019 ). Conceptos subvencionables Será subvencionable la adquisición de vehículos nuevos turismos (M1) o furg

PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS As bases do programa regulado nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva. O prazo de presentación abre o día 3 ás 09:00 horas Subvención: 80% da actividade a subvencionar. Límite máximo de 3.000 euros de axuda. As solicitudes deben presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos. 1. Establecerase un pagamento anticipado do 100% da axuda. 2. Esta axuda terá dúas liñas de actuación: Liña 1 . Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos : • Investigación de mercado. • Plan de márketing. • Plan de comunicación do negocio. • Plan estratéxico do negocio. • Plan crecemento: constitución sociedade. • Plan de reorientación do negocio. • Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio. • Plan de refinanciamento. Tamén poderanse subvencionar outros estudos e planes que teñan como fin aumentar a competitividade da empresa. Liña 2 . Mellora da co

Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de la jornada de trabajo.

 Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para las personas trabajadoras y las familias monoparentales que, entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, ambos inclusive, tengan una situación de reducción de su jornada de trabajo para el cuidado de hijos e hijas, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en esta resolución. 2. La denominación y el código del procedimiento correspondiente a estas ayudas es el siguiente: SI440A-Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada de trabajo. Acciones subvencionables . 1. La reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de una hija o de un hijo menor de tres años, o menor de 12 años en el supuesto de que pad

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS EMPRESARIAIS E DE AUTOEMPREGO. Proxecto emprendOU

Subvencións   en réxime de concorrencia non competitiva , a persoas físicas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de autoemprego en municipios rurais na provincia de Ourense durante o exercicio 2019, no marco do proxecto EmprendOu. Requisitos dos beneficiarios e dos proxectos empresariais. 1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas físicas que, a partir do 8 de xaneiro de 2019, desenvolvan actividades empresariais ou profesionais por conta propia sempre que cumpran ademáis os seguintes requisitos, referidos á data de inicio da actividade   subvencionable ou á data específica que se indica en cada caso: a) Ser maior de 16 anos e menor de 30 anos de idade. b) Atoparse inscrito no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil c) Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión Europea ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou de Suíza, ou ser estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para

Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para gastos de investimento de asociación veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2019

Poderán ser beneficiarias das subvencións as asociación veciñais que reúnan os seguintes requisitos na data de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria: a) Estar inscritas no Rexistro Provincial de Asociacións de Ourense, dependente da Xunta de Galicia. b) Ter o seu domicilio social na provincia de Ourense, circunstancia que deberá constar na inscrición no rexistro da Xunta de Galicia. O prazo improrrogable de presentación rematará o 28 de xuño de 2019 Consideraranse subvencionables todos os gastos de capital propios da asociación veciñal que correspondan ao exercicio 2019, debendo ter sido contraída a obrigación correspondente e emitida a oportuna factura dentro deste exercicio. Terán a consideración de gastos de capital todos os que supoñan un incremento do patrimonio da asociación, tales como obras de calquera clase, adquisición de inmobles ou adquisición de bens mobles de carácter inventariable. Máis información https://bop.depourense.es/portal/

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019

Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que unha vez finalizado o seu período de descanso por nacemento contraten unha persoa para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral. Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto empresarial. Será subvencionable a contratación realizada por unha persoa traballadora autónoma durante un período máximo dun ano unha vez rematado o seu período de descanso por nacemento, sempre que a persoa beneficiaria cumpra os requisitos establecidos na presente orde. Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima de seis meses que cumprindo cos requisitos enumerados no parágrafo anterior se inicien entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019. O imp

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. O prazo de presentación remata o 27 de maio. Información ás persoas interesadas: Nos teléfonos 981 54 55 57 ou 981 54 59 15 da Dirección Xeral de Comercio e Consumo. Requisitos: Que estean dados de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante. No caso de quea actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, deberá estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II. No caso de actuacións de posta en marcha de expansión comercial previstas no artigo 4.3, deberán exercer a actividade comercial de forma ininterrompida nos últimos dous anos, contados a partir da data de fin do prazo de presentación de solicitudes. d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadra