Ir al contenido principal

Outras Axudas

Axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común. MR651C


Estas axudas divídense en catro tipos e actuacións:
 
a) Actuación 1. Servizo de apoio técnico para a xestión forestal.
b) Actuación 2. Revisión de esbozos das carpetas-ficha en CMVMC. 
c) Actuación 3. Deslindamentos parciais entre CMVMC. 
d) Actuación 4. Deslindamentos parciais entre a CMVMC e propiedades particulares.

A intensidade da axuda para estas actuacións será do 100 %. O IVE non é subvencionable

O servizo de apoio técnico consistirá na contratación do dito servizo técnico, de carácter forestal, con persoas físicas que sexan técnico competente en materia forestal, consonte a definición disposta no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ou xurídicas inscritas no Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor), co fin de subministrar á CMVMC o necesario soporte técnico para o impulso da súa boa gobernanza.

Prazo de presentación: ata o 24 de marzo de 2021.Actuacións subvencionables:

SERVIZO DE APOIO TÉCNICO PARA A XESTIÓN FORESTAL:

A) Xestión administrativa e obrigas legais. Para un máximo de 1.500 €:
A.1) Organización asemblea xeral: 
CMVMC≤40 persoas: 200 € 
CMVMC>40 persoas: 400 € 
A.2) Renovación xunta reitora: 
CMVMC≤40 persoas: 100 € 
CMVMC>40 persoas: 150 € 
A.3) Actualización censo comuneiros: 
CMVMC≤40 persoas: 100 € 
CMVMC>40 persoas: 200 € 
A.4) Actualización libro de contas:
MVMC≤220 ha clasificadas: 200 € 
MVMC>220 ha clasificadas: 250 € 
A.5) Presentación e aprobación instrumento de ordenación ou xestión forestal (IOXF): 
MVMC≤220 ha clasificadas: 100 € 
MVMC>220 ha clasificadas: 200 € 
A.6) Xornadas divulgativas: 
CMVMC≤40 persoas: 200 € 
CMVMC>40 persoas: 300 € 
A.7) Outras: 
CMVMC≤40 persoas: 50 €
CMVMC>40 persoas: 100 € 

B) Xestión específica do desenvolvemento do instrumento de ordenación ou xestión forestal (IOXF): B.1) Informe técnico anual e de planificación do ano seguinte: 
MVMC≤220 ha clasificadas: 600 €
 MVMC>220 ha clasificadas: 800 € 
B.2) Organización de poxas de produtos forestais: 600 € 
B.3) Seguimento, organización e control dos aproveitamentos madeirables: 
Cortas finais: 500 € 
Claras: 1.000 € 

C) Xestión relacionada coa certificación forestal do monte: 
C.1) Primeira certificación: MVMC≤220 ha clasificadas: 1.250 €
CMVMC>220 ha clasificadas: 1.550 € 
C.2) Certificación de mantemento: 
MVMC≤220 ha clasificadas: 600 € 
MVMC>220 ha clasificadas: 800 €

D) Outras actuacións relacionadas co MVMC, tales como: obtención de permisos administrativos, redacción de proxecto, memorias ou informes, tramitación axudas públicas, direccións de obra: 100 € por actuación para un máximo de 1.000 €. 

Non se concederá unha axuda a unha entidade beneficiaria nesta acción 1 por máis de: 5.500 € CMVMC≤40 persoas comuneiras e MVMC≤220 ha 7.000 € CMVMC≤40 persoas comuneiras ou MVMC≤220 ha clasificadas (non cumprindo ambas as dúas condicións ao mesmo tempo) 8.000 € CMVMC>40 persoas comuneiras e MVMC>220 ha clasificadas 2 Revisión de esbozos das carpetasficha en montes veciñais en man común (MVMC). P= importe máximo en euros. L= km de perímetro. P= 350* (L+3) 

3 Deslindamentos parciais entre CMVMC. P= importe máximo en euros. L= km de perímetro. P= 600* (L+3) 

4 Deslindamentos parciais entre CMVMC e propiedades particulares. P= importe máximo en euros. L= km de perímetro. P= 700* (L+3)
Entradas populares de este blog

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018- 2021 para o ano 2019

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 10 de outubro de 2019. Axudas para a concesión (código de procedemento VI432A) e a renovación (código de procedemento VI432B) dos seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas. a) Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económi­cos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas. b) Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente : a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas. Requisitos das persoas beneficiarias 1. Poderán ser beneficiarias das axudas da liña A , axuda ao alugamento de vivenda, as persoas físicas maiores de idade que na data da presentación da solicitu

Subvenciones para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento CO300G)

 Subvenciones en régimen de concurrencia no competetiva. 1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede. xunta.gal. 2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.  Las subvenciones serán concedidas hasta el agotamiento del crédito presupuestario de acuerdo con lo establecido no artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia 1.1. Línea de ayudas destinada a personas autónomas y pequeñas y medianas empresas comerciales.  Las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que cumplan los siguientes requisitos:  a) Que el establecimiento comercial para el cual se solicita la ayuda tenga caráct

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

 Se establecen dos tipos de apoyo a las personas trabajadoras autónomas: 1ª. Para las que cesaron en su actividad y van a volver a emprender un negocio como personas trabajadoras autónomas y son demandantes de empleo en el momento previo a la nueva alta como persona trabajadora autónoma. Su finalidad es facilitar la vuelta a la actividad económica a la persona emprendedora a quien le fue mal en su anterior negocio pero que tiene la experiencia práctica y la iniciativa de volver a emprender, en el mismo o en diferente sector. 2ª. Para las que estén de alta como personas trabajadoras autónomas y quieren volver a emprender en otro sector. La finalidad es facilitar el cambio de actividad económica a la persona emprendedora que desea cambiar su actividad, tiene la experiencia práctica y la iniciativa de volver a emprender y quiere hacerlo en otros sectores económicos como los considerados emergentes o vinculados a la economía circular, entre otros. Los apoyos del progr