Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de enero, 2019

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento.

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), o establecemento turístico para o cal se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas de establecementos de aloxamento turístico. Consideraranse actuacións subvencionables todos aqueles que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2019. Gastos subvencionables . 1. Considéranse gastos subvencionables os investimentos netos en que incorrese a entidade solicitante c

Programa I: fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación - 2019

Las bases regulan el contenido y procedimiento de este Programa para generar empleo estable para personas desempleadas, principalmente entre las mujeres, las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, apoyando y dinamizando el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia, con especial atención a los ayuntamientos del rural gallego. Características de la ayuda El programa de fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación incluye los siguientes tipos de ayudas: a) Subvención a la generación de empleo estable. b) Subvención para formación. c) Subvención para el inicio de la actividad. d) Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las personas promotoras. Personas beneficiarias Entre otras, las personas autónomas de nueva creación con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Galicia. Más información https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR80

Programa II: ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas 2019

Objeto Las bases regulan el contenido y procedemento de tramitación de los incentivos a la contratación indefinida inicial de personas desempleadas, formalizada desde el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, realizada por personas trabajadoras autónomas o personas profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia. Características de la ayuda Subvención a fondo perdido desde los 3.000 € a los 11.250 € según la tipología de la persona trabajadora contratada. Personas beneficiarias Todas aquellas personas trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la primera contratación que realicen con carácter indefinido durante su primer año de actividad y las personas trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido en los tres primeros años de actividad. Más información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F

PROGRAMA I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 2019

Las bases regulan el contenido y procedimiento de tramitación de las ayudas a proyectos dirigidos a la creación de empleo autónomo para que, aquellas personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadoras autónomas, puedan hacer frente a los distintos gastos originados en el inicio de dicha actividad profesional. Características da axuda Subvención a fondo perdido desde los 2.000 € a los 9.000 € según la tipología de la persona solicitante. Personas beneficiarias Todas aquellas personas que causen alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de las bases de la convocatoria. Más información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D

Convocatoria Aceleradora Economía Social ES-Conecta

A Secretaría Xeral de Emprego ven de lanzar a convocatoria para a aceleradora de proxectos de economía social ES-CONECTA. Trátase dun programa intensivo, de catro meses de duración, que permitirá aos promotores de proxectos de economía social de Galicia ou Norte de Portugal, ou ben a empresas xa constituídas que queiran ampliar as súas liñas de negocio, obter formación, asesoramento e titorización especializada. O prazo estará aberto ata o 23 de xaneiro, e seleccionaranse 18 proxectos participantes. As actividades terán lugar en Vigo.

Subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa

Subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a particulares e   se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións. As entidades colaboradoras contarán ata o día 28 de xaneiro para solicitaren a súa adhesión. O prazo de presentación de axudas será dende o día 29 de xaneiro ata o día 28 de febreiro de 2019. O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible, en concreto, os proxectos de biomasa do grupo B2 (caldeiras con sistemas de alimentación automática e volume de acumulación de combustible V≥ 250 litros e V< 1.000 litros) e grupo B3 (caldeiras con sistema de alimentación automática e

Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (DOG 04/01/19)

Prazo de presentación: ata o 4 de marzo Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades: a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación. b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE).   c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos...). d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas escola...). e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.   f) Artesanía e actividades artesanais. g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da informac

Subvencións para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia

O procedemento de concesión destas subvencións tramítase mediante o réxime de concorrencia non competitiva.  As entidades deberán estar, en todo caso, debidamente inscritas no correspondente rexistro de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia (central ou provincial) dependentes da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e conter na súa denominación a identificación como asociación de veciños, federación, confederación ou unión de asociación de veciños ou como asociación de mulleres rurais, segundo o caso. As comunidades de usuarios de augas deberán estar inscritas no libro do rexistro de augas do correspondente organismo de bacía.  No caso de esgotamento do crédito dispoñible, informarase do dito aspecto a través da páxina web oficial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (http://cpapx.xunta.gal). Poderán ser obxecto de subvención os gastos ocasionados como consecuencia de investimentos