Ir al contenido principal

Outros Concellos

“XLIX CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL”

Organiza
Concello de A CAÑIZA
Patrocinadores oficiais
Xunta de Galicia, Novacaixa Galicia, Deputación de Pontevedra, Aquagest, Iberdrola e Sogama.
Obxecto
Integración da dimensión dos aspectos ambientais da saúde na formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente e saúde, coa finalidade de actualizar a súa formación e adecuar as esixencias que demanda a sociedade actual, para que contribúa a mellorar a xestión e as condicións de vida urbana dos cidadáns.
Establecer un foro de debate e estudo da situación ambiental da Comarca da Paradanta, dos seus problemas e carencias que se consideran máis importantes, así como das posibles solucións que se deberán adoptar; ademais de permitir a cooperación e o diálogo entre todos os axentes sociais implicados no tema, fomentando a creación de núcleos de sostibilidade.
Destinatari@s
- Técnic@s, funcionari@s e responsables políticos da Administración Local, Provincial e Autonómica, que desenvolvan a súa actividade ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.
- Profesorado da Universidade, de Ensino Secundario e Formación Profesional que desenvolva a súa actividade ou estea relacionado/interesado nas áreas obxecto de estudo.
- Técnic@s e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e prevención de riscos laborais.
- Profesionais libres, titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e de grao medio que desenvolvan a súa actividade ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.
- Estudantes universitarios e dos ciclos formativos de formación profesional relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo (saúde ambiental, química ambiental, xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, traballos forestais e de conservación do medio natural, explotacións agrarias extensivas, etc.).
Datas
Do 23 ao 25 de novembro de 2011.
Horario
De 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:30 horas (mércores, xoves e venres). O xoves, de 10:00 a 14:00 horas Terán lugar as visitas prácticas (opcionais).
Lugar
Salón de Plenos do Concello de A Cañiza. (Rúa Oriente,11-36880 A Cañiza)
Notas
- O alumnado que participe con regularidade nas sesións programadas do curso, que consta de 30 horas lectivas, recibirá un diploma acreditativo de asistencia.


XORNADA: "XORNADAS SOBRE EMPREGABILIDADE XUVENIL "
Organiza
UNED Ourense e Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)-Concello de Ribadavia.
Colaboran: Concello de Ribadavia e Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro.
Obxecto
Estas xornadas ofrecen charlas e obradoiros de capacitación que fortalecen as habilidades persoais que facilitan buscar ou integrarse nun emprego. Durante a súa participación nas xornadas os participantes profundizarán nas temáticas de comunicación interpersoal; desenvolvemento persoal; iniciativa e emprendemento; e planificación e xestión de proxectos
Destinatario
Titulados universitarios, estudantes, demandantes de emprego e interesados en xeral.
Outorgaráselle diploma aos que asistan a un mínimo do 85% das actividades.
Datas
21 e 22 de outubro de 2011.
Horario
Día 21  de outubro de 16 horas a 21 horas
Día 22 de  outubro  de 9 horas a 14 horas
Lugar
Salón de Plenos do Concello de Ribadavia, Praza Maior, 32400 Ribadavia (Ourense).
Notas
Prazo de Matrícula: Do 26 de setembro  ao  19 de outubro de 2011.
Máis información
Tasas de matriculación:
Ordinaria: 15 EUR
Demandantes de emprego: gratuíta (xustificar con tarxeta de demandante de emprego vixente)
Pago:
Nº Conta Caixanova: 2080 - 5252 - 90 - 3040256790
Concepto: EMPREGO XUVENIL

CURSO DE FORMACIÓN XERONTOLÓXICA NO CONCELLO DE CRECENTEEntradas populares de este blog

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018- 2021 para o ano 2019

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 10 de outubro de 2019. Axudas para a concesión (código de procedemento VI432A) e a renovación (código de procedemento VI432B) dos seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas. a) Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económi­cos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas. b) Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente : a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas. Requisitos das persoas beneficiarias 1. Poderán ser beneficiarias das axudas da liña A , axuda ao alugamento de vivenda, as persoas físicas maiores de idade que na data da presentación da solicitu

Subvenciones para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento CO300G)

 Subvenciones en régimen de concurrencia no competetiva. 1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede. xunta.gal. 2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.  Las subvenciones serán concedidas hasta el agotamiento del crédito presupuestario de acuerdo con lo establecido no artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia 1.1. Línea de ayudas destinada a personas autónomas y pequeñas y medianas empresas comerciales.  Las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que cumplan los siguientes requisitos:  a) Que el establecimiento comercial para el cual se solicita la ayuda tenga caráct

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

 Se establecen dos tipos de apoyo a las personas trabajadoras autónomas: 1ª. Para las que cesaron en su actividad y van a volver a emprender un negocio como personas trabajadoras autónomas y son demandantes de empleo en el momento previo a la nueva alta como persona trabajadora autónoma. Su finalidad es facilitar la vuelta a la actividad económica a la persona emprendedora a quien le fue mal en su anterior negocio pero que tiene la experiencia práctica y la iniciativa de volver a emprender, en el mismo o en diferente sector. 2ª. Para las que estén de alta como personas trabajadoras autónomas y quieren volver a emprender en otro sector. La finalidad es facilitar el cambio de actividad económica a la persona emprendedora que desea cambiar su actividad, tiene la experiencia práctica y la iniciativa de volver a emprender y quiere hacerlo en otros sectores económicos como los considerados emergentes o vinculados a la economía circular, entre otros. Los apoyos del progr